loading
loading
접수 중이오니 창을 닫지 마시고 기다려 주세요.

물질자료

물질자료

No. 대분류 중분류 제조사 제품명 성적서명 시험날짜 다운로드
221 원자재 RoHS Dong Yang Ink Blue, Red, Yellow Ink [DYS-2000 CS] RoHS 2021-12-21
220 원자재 RoHS NAN YA NP-140TL RoHS 2021-09-01
219 원자재 RoHS (주)두산전자 DS-7408 RoHS 2022-03-08
218 완제품 기타 (주)함샘디지텍 Han Saem Digtec 2022-pcb, HBCDD, PFOA, PFOS HBCDD, PFOA, PFOS 2022-03-08